អាយ៉ៃរឿង៖ ឪពុកក្មេករើសកូនប្រសារ(ភាគទី៣)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃរឿង៖ ឪពុកក្មេករើសកូនប្រសារ(ភាគទី៣)

កែសម្រួលជាអាយ៉ៃរឿងដោយ៖ លោក ផាត់ សាំ

ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក យស់ សាត

សម្តែងដោយ៖ សិល្បៈករសិល្បៈការិនី របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា