ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយប្រតិទិននៃការនិពិត្យឈ្មោះនិង ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធ​ការប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨ និងការ​ផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងការប្រមាណ​ចំនួនការិយាល័យ​បោះឆ្នោត នាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា