នាយករដ្ឋមន្រ្តីបារាំង ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ហើយប្រទេសបារាំងគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការស្ថាបនាប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៨ –