ក្រសួងវប្បធម៌ ស្នើឱ្យសមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជា និងម្ចាស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់ផ្អាកទទួលយកតារា កញ្ញា សេង សូណា ចូលរួមសម្ដែង និងមិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិល្បៈ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ –