ស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស អន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន៥៥នាក់។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨  —