វិចារណកថា៖ កម្ពុជាចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
វិចារណកថា៖ កម្ពុជាចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន
អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨