ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជន និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានតាមដងផ្លូវ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាឱកាសទិវា សម្អាតបរិស្ថានពិភពលោក ១៥កញ្ញា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —

ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជន និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាននៅតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ នាឱកាសទិវា សម្អាតបរិស្ថានពិភពលោក ១៥កញ្ញា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល