ក្រសួងទេសចរណ៍បូកសរុបការងារទេសចរណ៍រយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨-ទិសដៅបន្ត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖អត្ថបទលោកចេមហួត

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងទេសចរណ៍បូកសរុបការងារទេសចរណ៍រយៈពេល ៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨-ទិសដៅបន្ត និងប្រកាសសមាសភាពដឹកនាំ តួនាទី ភារកិច្ច និងនីតិវិធីការងាររបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដេីម្បីចូលរួមសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណតំណាក់កាលទី៤ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអណាត្តិទី៦។ ជាអាទិភាពក្រសួងទេសចរណ៍បានយកចិត្តទុកដាក់លេីទិសដៅអាទិភាពចតុកោណចរួមមាន៖
១. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
២. អភិវឌ្ឍ និងពិពិធ្ឋកម្មផលិតផលទេសចរណ៍
៣.ពង្រឹងបរិមាណ និងគុណភាពទេសចរ
៤.បច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។