បទ៖ អនុស្សានៃយើងទាំងពីរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទ៖ អនុស្សានៃយើងទាំងពីរ

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក អ៊ុយ សាខន

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក ស៊ុំ សារឿន

ច្រៀងដោយ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត

សំនៀងដើម៖ លោក ហួរ ឡាវី

រចនារូបភាព និងវីដេអូ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជា