ឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២២ ឈ្មោះមង្ឃុត និងទី២៣ ឈ្មោះបារីចាត នឹងធ្វើឱ្យមានភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយពីមធ្យមទៅច្រើន ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —