សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការឈូសឆាយ កាប់ឆ្ការ ដុត រុករាន ទន្ទ្រាន កាន់កាប់ដីព្រៃ ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ការទិញ លក់ដីរដ្ឋ និងការបញ្ជាក់ការទិញ លក់ដីរដ្ឋ ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨—