សូមស្វែងយល់អំពីស្លាកសញ្ញាចរាចរ និងគំនូសចរាចរហាមបត់ឆ្វេងចំពោះតែរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ចន ណារិទ្ធ៖

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ខាងក្រោមនេះ គឺជាស្លាកសញ្ញាចរាចរ និងគំនូសចរាចរហាមបត់ឆ្វេងចំពោះតែរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំ ៖