រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ររដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ –