បទយកការណ៏ស្តីពី «ភាពរងគ្រោះពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ»

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កញ្ញា កង មុន្នីរ៉ា