ក្រសួងអប់រំប្រកាសថា សិស្សជាប់និទ្ទេសA មានចំនួន២៩០នាក់ ខណៈសិស្សប្រឡងជាប់សរុបមានចំនួន៧៥.០៥៩នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —