រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖​ «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ» ដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ នីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋសភា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —