នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ពាក្យចាស់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ពាក្យចាស់

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ កវីភិរម្យភាសារអ៊ូ ហៅង៉ុយ ឬ អាចារ្យចុង

សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី

កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក សៅ មីន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា