អនុក្រឹត្យ៖ការផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សខែតុលា និងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —