វិចារណកថា៖ អក្ខរកម្មឆ្ពោះទៅរកការសិក្សារពេញមួយជីវិត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ អក្ខរកម្មឆ្ពោះទៅរកការសិក្សារពេញមួយជីវិត

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី០៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨