បទយកការណ៍ ស្តីពីអក្ខរកម្មឆ្ពោះទៅការសិក្សាពេញមួយជីវិត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយលោក ស្រីសន សាវីន

https://www.youtube.com/watch?v=6WXcHlPyJY4&feature=youtu.be