ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ បញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល ទីប្រឹក្សា ជំនួយការទាំងអស់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ទេសរដ្ឋមន្រ្ដី និងជំនួយការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នទាំងអស់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី0៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —