ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ តែងតាំងអនុរដ្ឋលេខាធិការតាមក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្ដិទី៦នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ –