ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ញើសារលិខិតក្នុងទិវាអក្ខរកម្មជាតិ០៨ កញ្ញា ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ –