ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —