ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ប្រកាសបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន ២៦

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ​ឆ្នាំ២០១៨ –