ប្រធានគ.ជ.ប នឹងជួបសវនាការជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាកម្ពុជា នាថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —