ព្រឹទ្ធសមាជិករដ្ឋសភា ប្រកាសសុពលភាពនៃអាណត្ដិរបស់តំណាងរាស្រ្ដ នីតិកាលទី៦នៃរដ្ឋសភា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ –