អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ចង់រាក់ឱ្យជីក ចង់រីកឱ្យហាល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ចង់រាក់ឱ្យជីក ចង់រីកឱ្យហាល
និពន្ធដោយ៖ លោក ដួង សុខគា
កែសម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
ច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង សុខគា និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី
ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០