ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ ត្រូវបង្ការបញ្ហាសុខភាព ក្រោយទឹកជំនន់ស្រក

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —