ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖ ច្បាប់បណ្តាំកូនចៅ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយ៖ ច្បាប់បណ្តាំកូនចៅ

ច្រៀងដោយ៖ ភីរម្យប្រាជ្ញ ឈួន និង កញ្ញា ឈួន សុខខឿន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz