រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ជីវិតនៅជនបទហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយធម្មជាតិ និងបរិស្ថានបៃតង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទនៅកម្ពុជា ភាគច្រើនគឺរស់នៅជាមួយនឹងធម្មជាតិ និងបរិស្ថានបៃតង។

ដោយ ខាន់ សុភីរម្យ