គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន SPLE ដាំសណ្តែក មុគុនា ព្រូរៀន (Mucuna Prurience) របស់ប្រទេសជប៉ុន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨ —

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន SPLE ធ្វើការសាកល្បងដាំសណ្តែក មុគុនា ព្រូរៀន (Mucuna Prurience) របស់ប្រទេសជប៉ុន នៅភូមិធម្មជាតិរុនតាឯក ទទួលបានជោគជ័យ ហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប​ភូមិបធម្មជាតិរុនតាឯក នឹងជួយបង្រៀនប្រជាពលរដ្​ឋនៅក្នុងភូមិ​ធម្មជាតិនេះឱ្យចេះដាំសណ្តែកនេះសម្រាប់​លក់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន SPLE យកទៅធ្វើអាហារបំប៉នសុខភាព។

រូបថត៖ ឃុត សៅ