ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមឱ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការសិក្សាលទ្ធភាពរៀបចំបង្កើតខេត្ដថ្មីចំនួនពីរបន្ថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—