ក្រសួងការងារណែនាំឱ្យម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ អនុញ្ញាតឱ្យកម្មករ និយោជិតរបស់ខ្លនឈប់សម្រាករយៈពេលបីថ្ងៃ ដោយដោយមានប្រាក់ឈ្នួល ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—