ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពរៀបចំបង្កើតខេត្ដថ្មីចំនួនពីរបន្ថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨—