នាទីនារីរតនៈ៖ទយកការណ៍ស្តីពី “ការអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព”

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ទយកការណ៍ស្តីពី “ការអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព”

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី៣១ សីហា ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz