បទយកការណ៍ស្ដីពី វិធីការពារជំងឺគ្រុនឈាម និងកម្ចាត់មូសខ្លា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ដោយលោកស្រី សនសាវីន

https://www.youtube.com/watch?v=lyxSEi6Vp9U&feature=youtu.be