កម្ពុជា-ឥណ្ឌា ឯកភាពគ្នាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការលើគ្រប់វិស័យ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ជួន បូណា៖

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតមានដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ អប់រំ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ទេសចរណ៍ វប្បធម៌ សុខាភិបាល ថាមពល បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការរក្សាសន្ដិភាពអន្ដរជាតិ និងការដោះមីនជាដើម ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖