វាគ្មិនមកពីប្រទេសចំនួន៤ ធ្វើសន្និសីទស្តីពីផលប៉ះពាល់សារធាតុគីមី ទៅលើវិស័យកសិកម្ម នៅខេត្តសៀមរាប

AKPសៀមរាប ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

វាគ្មិនចំនួន៤រូប មកពីប្រទេសអេស៉្បាញ អូស្ត្រាលី ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហរដ្ឋអាម៉េរិក ធ្វើសន្និសីទស្តីពី ផលប៉ះពាល់សារធាតុគីមី ទៅលើវិស័យកសិកម្ម នៅខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក