អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ផ្លូវវៀចកុំបោះបង់ ផ្លូវត្រង់កុំដើរហោង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ផ្លូវវៀចកុំបោះបង់ ផ្លូវត្រង់កុំដើរហោង និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច សាង ច្រៀងដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង និង លោកស្រី អ៊ុក សុផា ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណវេលាម៉ោង ២០ម៉ ៣០