គ.ជ.ប នឹងរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលមន្រ្ដីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំបោះឆ្នោតរាជធានី ខេត្ដ គណបក្សនយោបាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត២០១៨។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —