អគ្គនាយកដ្ឋានកាំកុងត្រូល ប្រកាសហាមការនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោះសម្រាប់ទារកDumex Mamil Gold នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —