អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ជាយន្តការថ្មីមួយ ឆ្លើយតបនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៌ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្តល់យោបល់ជាយន្តការថ្មីមួយ ឆ្លើយតបនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៌ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ AM 105.70MHz ម៉ោង ២០ម៉៣០ ថ្ងៃ ២៨ សីហា ២០១៨