ក្រសួងមហាផ្ទៃ៖ ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តកំពត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —