ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសឱ្យទណ្ឌិតចំនួន១៤រូប។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ –