ព្រះមហាក្សត្រ នឹងយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាដំបូង សម្រាប់នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —