ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល៖ បុព្វហេតុនៃអ្នកកាន់សីល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃឧបោសថសីល៖ បុព្វហេតុនៃអ្នកកាន់សីល

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណ យ៉ន សេងយៀត ជាសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz