នាទីសួនកំណាព្យ៖ ដួងចិត្តម៉ែ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
នាទីសួនកំណាព្យ៖ ដួងចិត្តម៉ែ
និពន្ធដោយ៖ ឧបាសិកា ធួន យី
កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា