ក្រសួងធនធានទឹក៖ កម្ពុជាកំពុងទទួល​រងនូវឥទ្ធិពលខ្យល់​មូសុងនិរតីខ្សាយ បង្កឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតបង្គួរទៅច្រើន​តាមបណ្ដាខេត្ដភាគឦសាន និងរាជធានី ខេត្ដផ្សេងទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —