វិទ្យុជាតិថៃ FM 91.75MHz ជួបសម្ភាសជាមួយគណៈប្រតិភូសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដែលបានអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចការងារ នៅខេត្តរ៉ាក់យ៉ង

AKP រ៉ាក់យ៉ង ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ —

វិទ្យុជាតិថៃ FM 91.75 MHz ប្រចាំខេត្តរ៉ាយ៉ង ជួបសម្ភាសជាមួយគណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ដែលបានអញ្ជើញទៅ ធ្វើទស្សនកិច្ចការងារ នៅខេត្តរ៉ាក់យ៉ង ប្រទេសថៃ នាថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា